Algemene voorwaarden

Maat- en kleurverschillen
U dient rekening te houden met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven u niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren. De producten zijn niet op ware grootte afgebeeld, de maat van het product staat aangegeven bij de productomschrijving.

Overmacht
In geval van overmacht is Hobby Paper Village niet gehouden haar verplichtingen richting de klant na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen tegen de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Copyright/Auteursrechten
Op alle afbeeldingen en teksten op de site van Hobby Paper Village berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Overeenkomst
Hobby Paper Village behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Voordat geleverd wordt, moet het volledig bedrag op onze rekening staan. Als er binnen 6 dagen niet betaald, wordt de bestelling geannuleerd.

Bij bestelling van producten die niet op voorraad zijn, is het levertermijn in de omschrijving aangegeven.

Als uw bestelling bevat producten die wel EN niet op voorraad zijn, wordt de bestelling verzonden als wij alles binnen hebben, als u een "op voorraad" product sneller in huis willen hebben verzoeken wij u deze apart te bestellen. 

Indien een besteld product is uitverkocht en niet binnen de levertermijn leverbaar is, worden reeds gedane betalingen zo snel mogelijk teruggestort.

Misverstanden, verminkingen, vertragingen of door het niet juist overkomen van bestellingen en communicatie ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen de klant en Hobby Paper Village, dan wel tussen Hobby Paper Village en derden, voor zover het betrekking heeft op dat moment lopende overeenkomst tussen de klant en Hobby Paper Village, is Hobby Paper Village niet aansprakelijk.

Iedere tekortkoming die niet aan Hobby Paper Village kan worden toegerekend dient te worden beschouwd als overmacht, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Hobby Paper Village.

Alle prijzen zijn in euro's en inclusief 0% BTW.